SAMOCHODOŁAD do bagażnika auta

56.90 

SKU: DA1192 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer samo­cho­do­wy na róż­ne przy­bo­ry wyko­na­ny jest z wytrzy­ma­łej nylo­no­wej kon­struk­cjii anty­po­śli­zgo­wej tka­ni­ny. Wbu­do­wa­na izo­la­cja (spe­cjal­na nie­prze­pusz­czal­na war­stwa ochronna)chroni wnę­trze samo­cho­du przed przy­pad­ko­wym wycie­kiem z pojem­ni­ków, któ­re w nim przewozisz.Wewnętrzną prze­gro­dę moż­na prze­miesz­czać. Na zewnątrz znaj­du­ją się dwie zamy­ka­ne kie­sze­niei czte­ry kie­sze­nie z siatki.
Już nic nie będzie Ci latać po bagażniku.