Najczęściej Zadawane Pytania Dedra Innovations

Co to jest numer koorydnatora w Dedra Innivations? Jak zdobyć numer koordynatora do rejestracji?

Numer koor­dy­na­to­ra w Dedra Inno­va­tions możesz podać w trak­cie reje­stra­cji na mojadedra.pl i upo­waż­nia on cie­bie do raba­tu nawet do 30% w zależ­no­ści od kate­go­rii pro­duk­tu. Nie ma moż­li­wo­ści poda­nia lub zmia­ny nume­ru koor­dy­na­to­ra po reje­stra­cji. Aby zare­je­stro­wać się z nume­rem raba­to­wym prze­pi­sać mój numer 251664. Możesz też wyszu­kać koor­dy­na­to­ra poprzez map­kę dostęp­ną na mojadedra.pl. Nie musisz poda­wać nume­ru koor­dy­na­to­ra, jed­nak kupu­jesz wte­dy po nor­mal­nych cenach bez raba­tu 30%.

Co jest kodem rabatowym w Dedra Innovations? Jak zdobyć kod rabatowy?

Kod raba­to­wy w Dedra Inno­va­tions to nic inne­go jak numer przed­sta­wi­cie­la wpi­sy­wa­ny w trak­cie reje­stra­cji na stro­nie mojadedra.pl. Zdo­by­cie kodu raba­to­we­go jest pro­ste. Wystar­czy prze­pi­sać mój numer 251664 w dru­gim eta­pie zakła­da­nia kon­ta, po potwier­dze­niu adre­su ema­il. Możesz też wyszu­kać koor­dy­na­to­ra poprzez map­kę dostęp­ną na mojadedra.pl. Poda­nie kodu raba­to­we­go jest nie­obo­wiąz­ko­we, jed­nak moż­na zro­bić to tyl­ko raz przy reje­stra­cji. Bez kodu raba­to­we­go nie otrzy­masz zniż­ki nawet do 30% więc war­to poświę­cić chwi­lę na jego wpisanie.