360° obrotowy uchwyt samochodowy na telefon

15.37 

SKU: DA24801 Kategoria:

Opis

360° obro­to­wy uchwyt samo­cho­do­wy na tele­fon, moc­ne i szyb­kie moco­wa­nie do krat­ki wentylacyjnej,regulowany do sze­ro­ko­ści tele­fo­nu 5,5 – 8,5 cm.

Utrzy­ma Twój tele­fon nie­za­wod­nie w miej­scu rów­nież pod­czas jaz­dy. Koniec z szu­ka­niem tele­fo­nu po kieszeniach.”

 

360° obro­to­wy uchwyt

tele­fon możesz obra­cać w razie potrzeby;
pew­ny chwyt tele­fo­nu dzię­ki wewnętrz­nej sprężynie;
regu­lo­wa­ny dla sze­ro­ko­ści tele­fo­nu 5,5 – 8,5 cm;
szyb­kie moco­wa­nie do krat­ki wentylacyjnej;
wyko­rzy­stasz do bez­piecz­nych hands­free połączeń.

Połą­cze­nie meta­lu i utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 7 x 5 x 2,5 cm.