2w1 oczyszczacz wentylacji samochodowych i szczotka

18.90 

SKU: DA25961 Kategoria:

Opis

2w1 oczysz­czacz wen­ty­la­cji samo­cho­do­wych i szczot­ka, zdej­mo­wa­na nakład­ka, któ­rą moż­na prać.Długość 16,5 cm, dłu­gość wło­sia szczot­ki 3 cm, dłu­gość powło­ki żalu­zji ok. 5 cm.
        
Jeśli chcesz mieć czy­sty samo­chód, mamy świet­ne­go pomoc­ni­ka. Zawie­ra dwie części.Jedną stro­ną z mikro­fi­bry dokład­nie dosta­niesz się do takich obsza­rów, jak żaluj­zje na oknie­czy wen­ty­la­cja w aucie. Dru­gą czę­ścią- szczot­ką następ­nie w łatwo­ścią wyczy­ścisz trud­no dostęp­nesz­cze­li­ny w samo­cho­dzie czy w klawiaturze.Oczyszczacz wen­ty­la­cji będzie odpo­wied­ni do domu i auta, wyko­rzy­stasz go do czysz­cze­nia żalu­zji lub klawiatury.