Sportowe etui na telefon, rzeczy osobiste

29.99 

SKU: DA95103 Kategoria:

Opis

Spor­to­we etui na tele­fon komór­ko­wy do wiel­ko­ści ok. 5,5 ” i rze­czy osobiste,z ele­men­ta­mi odbla­sko­wy­mi i otwo­rem na słu­chaw­ki. Wyświe­tlacz łatwo się obsłu­gu­je­przez przed­nią folię, więc nie trze­ba wyj­mo­wać tele­fo­nu. Zamy­ka­nie na suwak,duża osob­na komo­ra na klu­cze, pie­nią­dze, chu­s­tecz­ki i inne nie­zbęd­ne rzeczy,wewnątrz dużej kie­sze­ni jest mniej­szej z prze­zro­czy­stym okien­kiem na tele­fon (15 x 7,5 cm),elastyczny pas bio­dro­wy z zamy­ka­niem na pla­sti­ko­wą klam­rę o regu­lo­wa­nym obwodzie.
Mate­riał: Wyko­na­no z nie­prze­ma­kal­ne­go mate­ria­łu, połą­cze­nia PU i tkaniny.
Wymia­ry: dłu­gość całe­go paska ok. 60 – 140 cm, dłu­gość etui: 23,5 cm.