Zawieszany kieszonkowiec/organizer, na przednie siedzenie w samochodzie

25.93 

SKU: DA24861 Kategoria:

Opis

Zawie­sza­ny kieszonkowiec/organizer samo­cho­do­wy na przed­nie sie­dze­nie, łatwy do przy­mo­co­wa­nia­dzię­ki regu­lo­wa­ne­mu pasko­wi  z pla­sti­ko­wym kara­biń­czy­kiem. W gór­nej czę­ści prze­zro­czy­sta kie­szeń­na tablet (maks. roz­miar ok. 27 x 18 cm),  kolej­na kie­szeń na rzep i mniej­sza siat­ko­wa kie­szeń w dol­nej części.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 30 x 52 cm.

 

 

łatwe dopa­so­wa­nie dzię­ki regu­lo­wa­ne­mu pasko­wi z pla­sti­ko­wym karabińczykiem;
w gór­nej czę­ści prze­zro­czy­sta kie­szeń na tablet (maks. roz­miar ok. 27×18 cm) – doty­ko­wa – moż­na obsłu­gi­wać tablet rów­nież w etui;
dru­ga kie­szeń na rzep;
siat­ko­wa mniej­sza kie­szeń w dol­nej części.