Ergonomiczna masująca podpórka pleców, odpowiednia na krzesła i do samochodu

18.90 

SKU: DA24791 Kategoria:

Opis

Czę­ste sie­dze­nie zazwy­czaj powo­du­je u Cie­bie ból ple­ców, a wraz z upły­wem cza­su zaczy­nasz odczu­wać skrę­po­wa­nie ruchów. Wypró­buj tej ergo­no­micz­nej podór­ki do masa­żu, któ­rą łatwo przu­mo­cu­jesz np. do krze­sła biu­ro­we­go, a bóle ple­ców i krę­go­słu­pa skoń­czą raz na zawsze.

JUŻ BEZ BÓLU PLECÓW! ”

 

Ero­go­no­micz­na masu­ją­ca pod­pór­ka pleców

odpo­wied­nia do biu­ra i samochodu;
moż­na łatwo przy­mo­co­wać do wszel­kie­go rodza­ju biu­ro­wych krze­seł, fote­li i siedzeń;
zapew­nia natu­ral­ne sie­dze­nie i wspar­cie ple­ców w oko­li­cy lędźwiowej;
lek­ka kon­struk­cja – siat­ko­wa powierzch­nia zapo­bie­ga­ją­ca poce­niu z masu­ją­cy­mi punk­tam na środku;
łatwe dopa­so­wa­nie dzię­ki ela­stycz­nej gumie z tyłu. Pew­ny kształt zapew­nia meta­lo­wa kon­struk­cja wokół obwo­du i solid­ne paski z tyłu;
wymia­ry: 40 x 14 x 38 cm.