Wiszący filcowy kieszonkowiec/organizer samochodowy na przednie siedzenie

37.90 

SKU: DA27831 Kategoria:

Opis

Wiszą­cy fil­co­wy kieszonkowiec/organizer samo­cho­do­wy na przed­nie sie­dze­nie, zapi­na­nie paskiem­na rzep, na dole haczy­ki na ela­stycz­nej gumie do zamo­co­wa­nia pod sie­dze­niem. Wymia­ry: 39 x 56 cm.

Przej­rzy­ste upo­rząd­ko­wa­nie rze­czy w aucie! Łatwo przy­mo­cu­jesz go tyl­nej stro­ny przed­nie­go sie­dze­nia = ochro­na przed skopaniem.

 

Dzię­ki kie­szon­kow­co­wi zwięk­szysz wewnętrz­ną prze­strzeń do prze­cho­wy­wa­nia w aucie. Utrzy­mu­je Twoj samo­chód czy­sty i zorganizowany.
Pomo­że Ci upo­rząd­ko­wać wszyst­kie podróż­ne akce­so­ria, zabaw­ki i elek­tro­ni­kę, tak aby pasa­że­ro­wie z tyłu łatwo do nich dosięgli.
2 x kie­szeń na butel­kę (śred­ni­ca ok. 7,5 cm), 1 x kie­szeń na chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne, 2 x mniej­sza kie­szeń np. na tele­fon i 1 x duża kie­szeń na więk­sze przedmioty.