2w1 siatka do bagażnika samochodowego, na 4 plastikowe mocowania

30.81 

SKU: DA25971 Kategoria:

Opis

2w1 siat­ka do bagaż­ni­ka auta, mocu­ją­ca, ela­stycz­na, zacze­pia­na na 4 pla­sti­ko­we mocowania(można przy­kle­ić lub przy­krę­cić) ze śru­ba­mi (w zestawie).
Wymia­ry bez roz­cią­ga­nia ok. 110 x 60 cm, zło­żo­na w kie­szeń 110 x 30 cm.

 

moż­na wyko­rzy­stać jako kie­szeń skła­da­jąc na pół lub roz­ło­żo­ną do przy­mo­co­wa­nia bagaży
zapo­bie­ga prze­miesz­cza­niu przed­mio­tów w bagaż­ni­ku samochodu