XXL TRANSPORTER 106 cm, do przewożenia zwierząt

243.39 

SKU: DA7521 Kategoria:

Opis

Maks. wymia­ry zło­żo­ne­go: 70 x 106 x 70 cm.Wymiary zapa­ko­wa­ne­go w fute­rał ochron­ny: 70 x 110 x 10 cm.
Tan­spor­te­ry XLXXL są wypo­sa­żo­ne w duże otwo­ry wen­ty­la­cyj­ne po bokach,duży otwór wen­ty­la­cyj­ny od góry, ścia­ny skrzyń są wzmoc­nio­ne masyw­ną meta­lo­wą konstrukcją,wewnątrz nie­prze­pusz­czal­na pian­ko­wa podusz­ka wyko­na­na z mate­ria­łu E.V.A. ze zdej­mo­wa­nym­po­krow­cem, któ­ry moża prać, duża zamy­ka­na kie­szeń bocz­na. TRANSPOSTERY wyko­na­ne sąz solid­ne­go nie­prze­ma­kal­ne­go mate­ria­łu (spodnia stro­na jest gumo­wa­na), wewnętrz­na część tek­styl­nie­ta­pi­ce­ro­wa­na, otwo­ry wen­ty­la­cyj­ne z solid­nej siatki.
Seria akce­so­riów dla Two­je­go psa, kota i innych zwierząt.Spraw radość swo­im pie­skom, psom, kotom, kotecz­kom i kocię­tom. Pies i kot będą zachwyceni.