Organizer samochodowy z termo kieszenią na suwak, na przednie siedzenie

37.90 

SKU: DA27841 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer samo­cho­do­wy z ter­mo kie­sze­nią na suwak, na dole miej­sce do ewen­tu­al­ne­go­za­mo­co­wa­nia chu­s­te­czek, zapi­na­nie regu­lo­wa­nym paskiem z kara­biń­czy­kiem i sznur­kiem­ścią­ga­nym sto­pe­rem. Mate­riał 100% PES, wnę­trze pokry­te alu­mi­nium. Wymia­ry ok.: 28 x 11 x 39 cm.

TERMO KIESZEŃ pomo­że zacho­wać pożą­da­ną tem­pe­ra­tu­rę napojów!

 

Pomo­że Ci upo­rząd­ko­wać arty­ku­ły podróż­ne, picie, chusteczki.…
Dzię­ki ter­mo kie­sze­ni Twój napój będzie miał pożą­da­ną tem­pe­ra­tu­rę przez dlu­gi czas. Moż­na do niej scho­wać tak­że prze­ką­skę, her­bat­ni­ki i cze­ko­la­dę (nie roz­pły­nie się ).
Łatwo przy­mo­cu­jesz go do tyl­nej stro­ny przed­nie­go sie­dze­nia = ochro­na przed skopaniem.
1 x ter­mo kie­szeń, 2 x bocz­na kie­szeń na butel­kę (śred­ni­ca ok. 7,5 cm), 1 x kie­szeń na drobiazgi.
W dol­nej czę­ści moż­na utwo­rzyć kie­sze­nie do ewen­tu­al­ne­go zamo­co­wa­nia pudeł­ka z chu­s­tecz­ka­mi higienicznymi.