Popielniczka samochodowa z podświetleniem LED, z pokrywką

37.90 

SKU: DA25952 Kategoria:

Opis

Popiel­nicz­ka samo­cho­do­wa z pod­świe­tle­niem LED i pokryw­ką, plastikowa.Średnica gór­na 7,5 cm, dol­na 6 cm, wyso­kość 10,5 cm.

Na kla­sycz­ne papie­ro­sy, tak­że HEETS od IQOSGLO.

 

pasu­je do więk­szo­ści uchwy­tów na napo­je w aucie (możesz wyko­rzy­stać ją tak­że w biu­rze i na balkonie)
po otwo­rze­niu popiel­nicz­ki auto­ma­tycz­nie włą­czy się nie­bie­skie oświe­tle­nie LED dla łatwe­go uży­cia w nocy
pokryw­ka zapo­bie­ga roz­prze­strze­nia­niu nie­przy­jem­ne­go zapachu