PRZYCZEPNIK antypoślizgowa silikonowa mata do auta

9.90 

SKU: DA22531 Kategoria:

Opis

PRZYCZEPNIK anty­po­śli­zgo­wa sili­ko­no­wa pod­kład­ka do auta,z eks­tre­mal­nie lep­ką powierzch­nią, 8 x 14 cm.

 

wyso­ce przy­czep­na powierzch­nia utrzy­ma “wszyst­ko” solid­nie w miejscu
roz­miar uni­wer­sal­ny do więk­szo­ści tele­fo­nów komór­ko­wych i odtwa­rza­czy MP3
łatwa insta­la­cja i przenoszenie
nie zawie­ra żad­ne­go kle­ju, przy­le­ga do każ­dej powierzch­ni i nie­po­zo­sta­wia żad­nych śladów
moż­na myć