XXL Mata przeciw- szronowa/ słoneczna, na przednią szybę auta

24.29 

SKU: DA22541 Kategoria:

Opis

Mata prze­ciw- słoneczna/ mro­zo­wa na przed­nią szy­bę samo­cho­du, dwu­stron­na srebr­na folia alu­mi­nio­wa obszy­ta czar­nym paskiem, dwie wysta­ją­ce czę­ści do przy­mo­co­wa­nia drzwia­mi (25 x 25 cm). Łatwo do zło­że­nia i zamo­co­wa­wa­nia przy pomo­cy dwóch wszy­stych gumek. Wymia­ry oko­ło 149 x 69 cm. 
 

Osło­na chro­nią­cy przed słoń­cem / mrozem:

znacz­nie zmniej­sza prze­ni­ka­nie cie­pła do samochodu;

dzię­ki folii alu­mi­nio­wej odbi­ja pro­mie­nie słoneczne;

chro­ni deskę roz­dziel­czą przed dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych i znacz­nie zmniej­sza blak­nię­cie i sta­rze­nie się two­rzyw sztucznych;

zimą zapo­bie­ga osa­dza­niu się szro­nu na przed­niej szy­bie i poma­ga zaosz­czę­dzić czas potrzeb­ny na jego usuwanie;

posia­da wszy­te wałecz­ki prze­ciw kradzieży.

NAPRAWDĘ DUŻA 149 x 69 cm…”