Płaska szczotka silikonowa do WC

15.37 

SKU: DA36391 Kategoria:

Opis

Głów­ną zale­tą eko­lo­gicz­ną tego pro­duk­tu jest kil­ka­krot­nie dłuż­sza żywot­ność. W porów­na­niu z kla­sycz­ną szczot­ką, któ­ra się zuży­wa, defor­mu­je się jej wło­sie i jest trud­na w utrzy­ma­niu czy­sto­ści. Jed­na „doży­wot­nia szczot­ka” zastą­pi więc kil­ka klasycznych.