Płaska i elastyczna „dożywotnia” szczotka WC, łatwo zmywalna, silikon, GoEco®

46.26 

SKU: DA304611 Kategoria:

Opis

 

Szczot­ka WC, wol­no­sto­ją­ca, 13 x 8,5 x 42 cm.

Wytrzy­ma kil­ka razy dłu­żej i jest łatwa w myciu. W prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­nych szczo­tek toa­le­to­wych peł­nych zanieczyszczeń.

 

 

łatwo utrzy­mu­je się w czy­sto­ści, sili­ko­no­we wypust­ki nie zatrzy­mu­ją w sobie brudu
w czy­stym, pier­wot­nym sta­nie utrzy­ma się kil­ka­krot­nie dłu­żej niż kla­sycz­ne szczotki
wąski kształt dosta­nie się głę­biej do syfo­nu i cięż­ko dostęp­nych miejsc
atrak­cyj­ny nowo­cze­sny design

 

dzię­ki swo­je­mu kształ­to­wi i ela­stycz­no­ści szczot­ka dosta­nie się też pod kra­wędź musz­li WC, co jest nie­moż­li­we z kla­sycz­ną szczotką
efek­tyw­nie wyczy­ścisz więc każ­de zagię­cie muszli