XXL PIÓRO HAFCIARSKIEPUDEŁKU z maksymalnym wyposażeniem, zestaw 138 przyborów do haftowania

107.23 

SKU: DA32471 Kategoria:

Opis

Stwórz pięk­ny, trój­wy­mia­ro­wy, pla­stycz­ny haft przez wkłu­wa­nie włó­czek pió­rem hafciarskim.

Zro­bisz wspa­nia­łe koce, podusz­ki, pod­kład­ki, obru­sy, bież­ni­ki, obrazy…

Możesz stwo­rzyć tak­że wła­sne naszyw­ki czy bre­locz­ki a Two­ja odzież, ple­cak czy tor­ba nagle zysku­ją na oryginalności 😉
Utwo­rzo­ny haft utrwa­lisz poprzez zapra­so­wa­nie kawał­ka włók­ni­ny na spodniej czę­ści po zakoń­cze­niu. To napra­wi, że haft się utrwa­li i nie wypa­rzy się ani jed­na pętla. Pole­ca­my tę pro­ce­du­rę do róż­nych łatek, naszy­wek i apli­ka­cji, któ­re następ­nie naszy­wa­my na ubrania.

XXL duże pudeł­ko do hafto­wa­nia z pió­rem haf­ciar­skim, tech­ni­ka wkłu­wa­nia pustą igłą PUNCH NEEDLE, w prak­tycz­nym pla­sti­ko­wym pudeł­ku, podzie­lo­nym wewnątrz na kil­ka czę­ści. Wymia­ry pudeł­ka: 17 x 10 x 2 cm.

PIÓRO DO HAFTU PUNCH NEEDLE

tech­ni­ka hafto­wa­nia pustą igłą
hafto­wa­nie wydrą­żo­ną igłą jest pro­ste i szybsze,nie musi­my prze­wle­kać igły przez tka­ni­nę, tyl­ko ją przekłuwamy
tyl­ko od Cie­bie będzie zale­żeć, czy przed­nia stro­na haftu będzie ta z pętel­ka­mi czy ta bez nich

                        

 

Zestaw zawie­ra:

100 szt. róż­no­ko­lo­ro­wych włóczek
3 szt. hafto­wa­ne naprasowanki
10 szt. pla­sti­ko­wa szpul­ka na włóczki
1 szt. metr
1 szt. naparstek
2 szt. meta­lo­we szydełko
1 szt. nożyczki
1 szt. pusta igła o regu­lo­wa­nej długości
1 szt. pusta igła (pió­ro hafciarskie)
2 szt. zapa­so­wa pusta igła (róż­ne rozm.)
4 szt. drut do nawlekania
1 szt. prujka
9 szt. igły (3 róż­ne rozmiary)
1 szt. pla­sti­ko­we pudełko

 

Nawle­ka­nie wydrą­żo­nej igły

Spe­cjal­ny nawle­kacz prze­cią­ga­my od igły aż do tyl­nej czę­ści uchwy­tu, tu do nawle­ka­cza prze­wle­ka­my włócz­kę i prze­cią­ga­my nawle­kacz z powro­tem przez otwór w igle. Następ­nie za pomo­cą nawle­ka­cza prze­cią­ga­my przę­dzę przez mały otwór w gór­nej czę­ści igły.
Dłu­gość igły moż­na dowol­nie regu­lo­wać = umoż­li­wia pla­stycz­ność wzo­ru (róż­na dłu­gość pętelki).

Opis tech­ni­ki haftowania:
Haftu­je­my tak, że igłę trzy­ma­my pro­sto­pa­dle do mate­ria­łu. Zawsze pra­cu­je­my od tyl­nej stro­ny wzo­ru, pętel­ki powsta­ją na dru­giej stro­nie. Wci­ska­jąc igłę prze­kłu­wa­my mate­riał i prze­su­wa­my ją na dru­gą stro­nę, prze­cią­ga­jąc w ten spo­sób rów­nież nitkę.Wyciągamy igłę z powro­tem (tym samym otwo­rem), po dru­giej stro­nie mate­ria­łu wła­śnie powsta­ła nam pętel­ka. Otwór w mate­ria­le zamy­ka się przez wycią­gnię­cie igły i utrzy­mu­je tak pętlę na miej­scu. Jeśli pętel­ki są luź­ne i moż­na je łatwo wycią­gnąć, to wina zbyt rzad­ko tka­ne­go materiału.
Cały czas powta­rza­my ten pro­ces haftu. Two­rząc pętel­kę prze­su­wa­my igłę o mały kawa­łek obok i robi­my nowy otwór w mate­ria­le, powsta­nie przez to nowa pętelka.