36 szt. zestaw klasycznych bambusowych igieł GoEco®

46.26 

SKU: DA32531 Kategoria:

Opis

36 szt. zestaw kla­sycz­nych igieł bam­bu­so­wych (18 par). Dłu­gość ok. 34 cm.

IGŁY BAMBUSOWE

Są przy­jem­ne dla dło­ni, nie śli­zga­ją się jak meta­lo­we a dzier­ga­nie jest z nimi łatwe i szybkie.

 

Roz­miar: 2/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 3/ 3,25/ 3,5/ 3,75/ 4/4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8/ 910 mm

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, co gwa­ran­tu­je zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał