18 szt. zestaw okrągłych igieł bambusowych GoEco®

77.15 

SKU: DA32541 Kategoria:

Opis

18 szt. kom­plet okrą­głych igieł bam­bu­so­wych, połą­cze­nie kolo­ro­wej żył­ki i bam­bu­so­we­go zakoń­cze­nia. Dłu­gość igieł ok. 78 cm, dłu­gość bam­bus. zakoń­cze­nia ok. 12 cm.

OKRĄGŁE IGŁY

Okrą­głe igły nie obcią­ża­ją dło­ni jak te kla­sycz­ne, dzier­ga­ne dzie­ło jest rów­no­mier­nie rozłożone.

 

Roz­miar: 2/ 2,25/ 2,5/ 2,75/ 3/ 3,25/ 3,5/3,75/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8/ 910 mm

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, co gwa­ran­tu­je zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał