ANATOMIXX rogal poduszka relaksacyjna, z pianki memory

94.90 

SKU: FC5574 Kategoria:

Opis

Wewnętrz­na pian­ko­wa część jest wyko­na­na ze 100% z pian­ki memo­ry ANATOMIXX®.Zapewnia wspar­cie krę­go­słu­pa szyj­ne­go, jeśli prze­by­wasz przez dłuż­szy czas w sia­dzie- auto­bus, pociąg, auto, samo­lot, cze­ka­nie w pocze­kal­ni… Wymia­ry: obwód zewn.: 80 cm, 10 cm.
ANATOMIXX® memo­ry foam­Każ­dy pro­dukt z serii ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da odpi­na­ną welu­ro­wą poszew­kę zapi­na­ną na zamek, z przy­jem­ne­go, mięk­kie­go, gład­kie­go, przy­tul­ne­go, baweł­nia­ne­go welu­ru. Wewnętrz­na pian­ko­wa część jest wyko­na­na ze 100% ANATOMIXX® pian­ki memo­ry (naj­wyż­sza jakość- przy pro­duk­cji nie wyko­rzy­sta­no żad­nych tanich oraz niskiej jako­ści sub­sty­tu­tów). Inni pro­du­cen­ci uży­wa­ją zwy­kłe­go puste­go włók­na jako wypeł­nia­cza, ale ono się ugnia­ta i po mie­sią­cu prze­sta­je speł­niać swo­ją funk­cję. Co w przy­pad­ku mar­ki FC jest nawy­kiem, wybie­ra­my zawsze jedy­nie ten naj­lep­szy materiał!
ANATOMIXX® memo­ry foam­Me­mo­ry foam (pian­ka pamię­cio­wa) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA w opar­ciu o wyma­ga­nia badań kosmicz­nych. ANATOMIXX® memo­ry foam pozwa­la kopio­wać cia­ło na pod­sta­wie wagi czło­wie­ka (pian­ka dosto­so­wu­je się do cia­ła) i jed­no­cze­śnie pian­ka ta reagu­je rów­nież na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła ludzkiego.
ANATOMIXX® memo­ry foam w momen­cie roz­grze­wa­nia cia­łem mięk­nie i dzię­ki efek­to­wi „powol­ne­go powro­tu do sta­nu pier­wot­ne­go” redu­ku­je prze­ciw­ci­śnie­nie w eks­po­no­wa­nych obsza­rach oraz zapo­bie­ga nie­przy­jem­nym ciśnie­niom i odle­ży­nom. ANATOMIXX® memo­ry foam to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry z powo­dze­niem sto­su­je się w naj­lep­szych mate­ra­cach lub podusz­kach ana­to­micz­nych. Docho­dzi do popra­wy krą­że­nia, sen lub sie­dze­nie są więc bez cią­głych zmian pozy­cji cich­sze i wygodniejsze.