ANATOMIXX® BAMBOO poduszka, zmielona pianka memory

85.76 

SKU: FC16081 Kategoria:

Opis

ANATOMIXX® BAMBOO ana­to­micz­na podusz­ka, wypeł­nie­nie ze zmie­lo­nej pian­ki memo­ry, pokro­wiec z włó­kien bam­bu­so­wych, któ­re mają natu­ral­ne wła­ści­wo­ści antybakteryjne.Wymiary: 70 x 38 x 13 cm.
Pian­ka memo­ry ANATOMIXX® dopa­so­wu­je się do kon­tu­rów gło­wy, szyi i ramion w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry cia­ła oraz zapew­nia im uczu­cie „nieważkości”.ANATOMIXX® memo­ry foam­Wew­nętrz­na część pian­ko­wa wyko­na­na jest ze 100% pian­ki memo­ry ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość – do pro­duk­cji nie zasto­so­wa­no żad­nych tanich i niskiej jako­ści zamien­ni­ków). Inni pro­du­cen­ci sto­su­ją jako wypeł­niacz zwy­kłe puste włók­no, ale ono się ugnia­ta i po mie­sią­cu prze­sta­je speł­niać swo­ją funk­cję. Jak przy­sta­ło na mar­kę FC, zawsze wybie­ra­my tyl­ko ten naj­lep­szy materiał!ANATOMIXX® memo­ry foam Memo­ry foam (pian­ka z pamię­cią) zosta­ła opra­co­wa­na w NASA w opar­ciu o wyma­ga­nia badań kosmicz­nych. ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi kopio­wać cia­ło na pod­sta­wie wagi oso­by (pian­ka dopa­so­wu­je się do cia­ła), a jed­no­cze­śnie ta pian­ka reagu­je rów­nież na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła czło­wie­ka. ANATOMIXX® memo­ry foam w momen­cie roz­grza­nia przez cia­ło zmięk­nie i dzię­ki efek­to­wi tzw. „powol­ne­go powro­tu do sta­nu pier­wot­ne­go” zmniej­sza ciśnie­nie wstecz­ne w odsło­nię­tych miej­scach oraz zapo­bie­ga­ją nie­przy­jem­nym uci­skom i odleżynom.ANATOMIXX® memo­ry foam to rewo­lu­cyj­na masa, któ­ry z powo­dze­niem sto­so­wa­na jest w naj­lep­szych mate­ra­cach czy podusz­kach ana­to­micz­nych. Popra­wia się krą­że­nie krwi, dzię­ki cze­mu sen lub sie­dze­nie są spo­koj­niej­sze i wygod­niej­sze bez cią­głych zmian pozycji.
Mate­riał pokrow­ca 70% baweł­na, 30% PES.
Pra­nie w 30°C.