ANATOMIXX, poduszka anatomiczna

105.49 

SKU: FC16091 Kategoria:

Opis

Podusz­ka ana­to­micz­na ANATOMIXX® z chło­dzą­cą war­stwą żelu i zaj­mo­wa­ną poszew­ką. Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX®. wymia­ry: 45 X 20 X 10 CM.
Spe­cjal­na war­stwa żelu ma wła­ści­wo­ści ter­mo­re­gu­la­cyj­ne. Może obni­żyć tem­pe­ra­tu­rę cia­ła do 5 stop­ni co wpły­wa na zmniej­sze­nie poce­nia się nawet o 90%. War­stwa żelu spraw­dza się szcze­gól­nie latem lub gdy cho­ru­je­my na gorącz­kę. Doce­nią ją oso­by, któ­re nad­mier­nie pocą się pod­czas snu.
ANATOMIXX® memo­ry foam­Każ­dy pro­dukt z pian­ką ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da zdej­mo­wa­ną poszew­kę, któ­rą moż­na prać. Poszew­ka posia­da zamek i jest wyko­na­na z mięk­kie­go i przy­jem­ne­go w doty­ku mate­ia­łu baweł­nia­ne­go o struk­tu­rze welu­ru. Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość – do pro­duk­cji uży­to naj­lep­szych mate­ria­łów). Inni pro­du­cen­ci jako wypeł­nia­cza uży­wa­ją zwy­kłe­go włók­na, któ­re po mie­sią­cu już nie speł­nia swo­jej funk­cji. Jeśli cho­dzi o jakość, zawsze wybie­ra­my tyl­ko naj­lep­sze materiały!
ANATOMIXX® memo­ry foam­Me­mo­ry foam (pian­ka z pamię­cią kształ­tu) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA na potrze­by lotów kosmicz­nych. Pian­ka ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi zapa­mię­tać kształt w opar­ciu o masę i tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pian­ka się dopasowuje).
Pian­ka ANATOMIXX® w momen­cie ogrze­wa­nia przez cia­ło sta­je się bar­dziej mięk­ka, i przez efekt powol­ne­go powro­tu do pier­wot­ne­go kształ­tu zmniej­sza nacisk na odsło­nię­te obsza­ry zapo­bie­ga­jąc nie­przy­jem­nym odci­skom i odle­ży­nom. Pian­ka ANATOMIXX® to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry jest sto­so­wa­ny z powo­dze­niem w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach ana­to­micz­nych. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wyż­sza jakość snu i sie­dze­nia, bez nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia pozy­cji – spo­koj­nie i komfortowo.