ANATOMIXX, platforma z pianki

450.89 

SKU: FC5577 Kategoria:

Opis

ANATOMIXX® plat­for­ma 5 cm na mate­rac wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX®. Ma zdej­mo­wa­ną poszew­kę na zamek z wygod­ne­go, mięk­kie­go, przy­jem­ne­go w doty­ku baweł­nia­ne­go mate­ria­łu o struk­tu­rze welu­ru, w kolo­rze świe­żej zie­le­ni. Moż­na ją prać w pralce.
Wymia­ry: dłu­gość 200 cm, sze­ro­kość 90 cm, wyso­kość 5 cm.
Głów­ne zale­ty:• zapew­nia pod­par­cie krę­go­słu­pa i reagu­je na tem­pe­ra­tuę cia­ła, dosto­so­wu­jąc się do nie­go• łago­dzi bóle krę­go­słu­pa, bio­der i ramion• 5‑cio cen­ty­me­tro­wa plat­for­ma pod­pie­ra cia­ło i daje poczu­cie sta­nu „nie­waż­ko­ści“• popra­wia krą­że­nie i pod­pie­ra dol­ną część ple­ców, krę­go­słup i nogi• nie będziesz czuć uci­sku na mied­ni­cę, nogi, łopat­ki ani ramio­na• Twój sta­ry mate­rac przy­bie­ra zupeł­nie nową for­mę • zmniej­sza reak­cje aler­gicz­ne na roztocza
Pole­ca­ny dla:• posia­da­czy zwy­kłych mate­ra­cy• osób któ­re zasy­pia­ją na boku lub brzu­chu• dla wszyst­kich, któ­rzy chcą mieć bar­dziej mięk­ki i wygod­ny mate­rac• wszyst­kich, któ­rzy pre­fe­ru­ją zdro­wy sen Moż­na go uży­wać:• kła­dąc na mate­ra­cu sprę­ży­no­wym lub pian­ko­wym• kła­dąc na łóż­ku, sofie lub kana­pie ANATOMIXX® memo­ry foam Każ­dy pro­dukt z pian­ką ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da zdej­mo­wa­ną poszew­kę, któ­rą moż­na prać. Poszew­ka posia­da zamek i jest wyko­na­na z mięk­kie­go i przy­jem­ne­go w doty­ku mate­ia­łu baweł­nia­ne­go o struk­tu­rze welu­ru. Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość – do pro­duk­cji uży­to naj­lep­szych mate­ria­łów). Inni pro­du­cen­ci jako wypeł­nia­cza uży­wa­ją zwy­kłe­go włók­na, któ­re po mie­sią­cu już nie speł­nia swo­jej funk­cji. Jeśli cho­dzi o jakość, zawsze wybie­ra­my tyl­ko naj­lep­sze materiały!
ANATOMIXX® memo­ry foam Memo­ry foam (pian­ka z pamię­cią kształ­tu) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA na potrze­by lotów kosmicz­nych. Pian­ka ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi  zapa­mię­tać kształt w opar­ciu o masę i tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pian­ka się dopasowuje).
Pian­ka ANATOMIXX® w momen­cie ogrze­wa­nia przez cia­ło sta­je się bar­dziej mięk­ka, i przez efekt powol­ne­go powro­tu do pier­wot­ne­go kształ­tu zmniej­sza nacisk na odsło­nię­te obsza­ry zapo­bie­ga­jąc nie­przy­jem­nym odci­skom i odle­ży­nom. Pian­ka ANATOMIXX® to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry jest sto­so­wa­ny z powo­dze­niem w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach ana­to­micz­nych. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wyż­sza jakość snu i sie­dze­nia, bez nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia pozy­cji – spo­koj­nie i komfortowo.