ANATOMIXX® materac z pianki memory, z aktywnymi strefami

1,507.49 

SKU: FC5917 Kategoria:

Opis

Dzię­ki mate­ra­co­wi ANATOMIXX® będziesz budzić się wypo­czę­ty i peł­ny energii!
ANATOMIXX® MATERAC 80 x 200 x 21 cm posia­da łącz­nie 5,5 cm pian­ki memo­ry. Nośność mate­ra­ca 150 kg.
ANATOMIXX® “REWOLUCJASPANIURELAKSACJI…”
ANATOMIXX® memo­ry foam (pian­ka memo­ry) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA w opar­ciu o wyma­ga­nia badań kosmicz­nych. Potra­fi kopio­wać cia­ło na pod­sta­wie masy czło­wie­ka (pian­ka dopa­su­je się do cia­ła) i jed­no­cze­śnie pia­na ta reagu­je też na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła człowieka.
 

Zale­ty mate­ra­ca ANATOMIXX® z pian­ki memory

cał­kiem 5, 5 cm (1,5 cm + 4 cm)ANATOMIXX® pian­ki memory
ścią­ga­ny pokro­wiec, któ­ry moż­na prać (warstwa1+2+3)wraz z war­stwą ANATOMIXX®
poprzez swój skład pian­ka memo­ry ANATOMIXX®znakomicie reagu­je na ciśnie­nie oraz tem­pe­ra­tu­rę ludz­kie­go cia­ła i przy­no­si świet­ne wła­ści­wo­ści ortopedyczne.Jakościowa pian­ka memo­ry ANATOMIXX® dzię­ki swo­jej sku­tecz­no­ści wytrzy­ma wie­le lat, a jej korzy­ści są sta­łe. Ponad­to jego otwar­ta struk­tu­ra komór­ko­wa zapew­nia nie­zbęd­ną prze­wiew­ność materaca.
mate­rac z pian­ki ANATOMIXX® zapew­nia­ją naj­niż­szy opór ple­ców do cia­ła ze wszyst­kich innych mate­ria­łów. Śpiąc na leni­wej pia­nie, zmniej­sza się licz­ba obro­tów cia­ła pod­czas snu, a sen jest cał­ko­wi­cie spokojny.

 

D

PRZEKRÓJ MATERACA 

1.Zielona war­stwa z przy­jem­ne­go w doty­ku mięk­kie­go materiału.

2. War­stwa z ANATOMIXX z czy­stej pian­ki memo­ry 1,5 cm, gęstość 50 kg/m3.

3. Łączą­ca war­stwa oddychająca.

4. Ana­to­mixx pian­ka pamię­cio­wa z nie­bie­skim żelem o wła­ści­wo­ściach ter­mo­re­gu­la­cyj­nych. Wyso­kość war­stwy 4 cm, gęstość 45 cm/m3.

5. Dol­na war­stwa wnę­trza mate­ra­ca z trwa­łej, wzmoc­nio­nej pian­ki zapew­nia­ją­cej odpo­wied­nie popar­cie. Uczu­cie nie­waż­ko­ści, gęstość 30 kg/m3, wyso­kość war­stwa 15 cm.

6. Spodnia war­stwa antypoślizgowa.

7. Ochron­ne pokry­cie zapi­na­ne na zamek błyskawiczny.

8. Wen­ty­la­cyj­na war­stwa 3D.

Wewnętrz­na część pian­ki wyko­na­na w 100% z pian­ki memo­ry (naj­wyż­szej jako­ści nie da się osią­gnąć wyko­rzy­stu­jąc tanie mate­ria­ły). Wie­lu pro­du­cen­tów wyko­rzy­stu­je wypeł­nia­cze tak zwa­ne puste włók­na, któ­re z bie­giem lat nie wypeł­nia­ją swo­jej funk­cji. Dla mar­ki FC jakość stoi na pierw­szym miejscu.
Pod­czas kon­tak­tu z cie­płym cia­łem pian­ka mięk­nie i powo­li wra­ca do pier­wot­ne­go sta­nu w miej­scach gdzie nie ma naci­sku cia­ła, taki stan rze­czy wpły­wa na popra­wę krą­że­nia i zapo­bie­ga powsta­wa­niu odleżyn.
Pian­ka wyko­rzy­sty­wa­na jest w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach medycz­nych. Powo­du­je mniej­szy ucisk na krę­go­słup i sprzy­ja kom­for­to­we­mu wypoczynkowi.