ANATOMIXX, poduszka

281.09 

SKU: FC5929 Kategoria:

Opis

Podusz­ka 2w1 jest wyko­na­na w 100% z pian­ki zapa­mię­tu­ją­cej kształt o gru­bo­ści 13 cm. Zdej­mo­wa­na poszew­ka w kolo­rze jasnej zie­le­ni posia­da zamek i moż­na ją prać. Jed­na ze stron podusz­ki wyko­na­na jest z ter­mo­sta­tycz­ne­go żelu. Dru­ga stro­na jest pokry­ta mięk­kim, przy­jem­nym w doty­ku mate­ria­łem z baweł­ny o struk­tu­rze weluru.
Wymia­ry: 70 x 36 cm, wyso­kość 13 cm.
A) pian­ka ANATOMIXX® pod wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry dosto­so­wu­je się do kształ­tu: gło­wy, szyi i ramion, dając poczu­cie “nie­waż­ko­ści”. B) spe­cjal­na ter­mo­re­gu­lu­ją­ca war­stwa żelo­wa na dru­giej stro­nie podusz­ki zape­nia chło­dze­nie. Może obni­żyć tem­pe­ra­tu­rę skó­ry do 5 stop­ni, zmniej­sza­jąc tym samym poce­nie się o 90%. Ta war­stwa szcze­gól­nie przy­da­je się w upal­ne dni, w przy­pad­ku cho­ro­by lub pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ry cia­ła. Ide­al­nie nada­je się dla osób, któ­re nad­mier­nie się pocą. Jeśli nie chcesz się chło­dzić, wystar­czy obró­cić podusz­kę na dru­gą stronę.ANATOMIXX® memo­ry foam Każ­dy pro­dukt z pian­ką ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da zdej­mo­wa­ną poszew­kę, któ­rą moż­na prać. Poszew­ka posia­da zamek i jest wyko­na­na z mięk­kie­go i przy­jem­ne­go w doty­ku mate­ia­łu baweł­nia­ne­go o struk­tu­rze welu­ru. Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość – do pro­duk­cji uży­to naj­lep­szych mate­ria­łów). Inni pro­du­cen­ci jako wypeł­nia­cza uży­wa­ją zwy­kłe­go włók­na, któ­re po mie­sią­cu już nie speł­nia swo­jej funk­cji. Jeśli cho­dzi o jakość, zawsze wybie­ra­my tyl­ko naj­lep­sze mate­ria­ły!  ANATOMIXX® memo­ry foam Memo­ry foam (pian­ka z pamię­cią kształ­tu) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA na potrze­by lotów kosmicz­nych. Pian­ka ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi  zapa­mię­tać kształt w opar­ciu o masę i tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pian­ka się dopa­so­wu­je).  Pian­ka ANATOMIXX® w momen­cie ogrze­wa­nia przez cia­ło sta­je się bar­dziej mięk­ka, i przez efekt powol­ne­go powro­tu do pier­wot­ne­go kształ­tu zmniej­sza nacisk na odsło­nię­te obsza­ry zapo­bie­ga­jąc nie­przy­jem­nym odci­skom i odle­ży­nom. Pian­ka ANATOMIXX® to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry jest sto­so­wa­ny z powo­dze­niem w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach ana­to­micz­nych. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wyż­sza jakość snu i sie­dze­nia, bez nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia pozy­cji – spo­koj­nie i komfortowo.