ANATOMIXX, materac

1,507.49 

SKU: FC16072 Kategoria:

Opis

Dzię­ki mate­ra­co­wi ANATOMIXX® będziesz zawsze się budził wypoczęty!
ANATOMIXX® Mate­rac 100 x 200 x 21 cm, zawie­ra 5,5 cm pian­ki memory.
ANATOMIXX® “REWOLUCJASPANIUWYPOCZYNKU …”
Pian­ka ANATOMIXX® zosta­ła opra­co­wa­na przez naukow­ców NASA. Pian­ka zawsze ide­al­nie dopa­so­wu­je się do cia­ła oraz ide­al­nie je podtrzymuje.
 
Zale­ty mate­ra­ca ANATOMIXX® 

Razem 5,5 cm (1,5 cm + 4 cm) pian­ka ANATOMIXX®
Pokro­wiec moż­na zdjąć (war­stwa 1 + 2 + 3) w tym warstwa 
Reagu­je na tem­pe­ra­tu­rę i masę cia­ła, ma wła­ści­wo­ści orto­pe­dycz­ne. Pian­ka ANATOMIXX® jest trwa­ła i speł­nia swo­ją funk­cję przez wie­le lat. Ponad­to otwar­ta struk­tu­ra mate­ra­ca poma­ga zacho­wać wyso­ką oddychalność.
Mate­rac z pian­ką ANATOMIXX zmniej­sza licz­bę obro­tów cia­ła pod­czas snu co spra­wia, że wsta­je­my wypoczęci.

 

D

PRZEKRÓJ MATERACA 

1.Zielona war­stwa z przy­jem­ne­go w doty­ku mięk­kie­go materiału.

2. War­stwa z ANATOMIXX z czy­stej pian­ki memo­ry 1,5 cm, gęstość 50 kg/m3.

3. Łączą­ca war­stwa oddychająca.

4. Ana­to­mixx pian­ka pamię­cio­wa z nie­bie­skim żelem o wła­ści­wo­ściach ter­mo­re­gu­la­cyj­nych. Wyso­kość war­stwy 4 cm, gęstość 45 cm/m3.

5. Dol­na war­stwa wnę­trza mate­ra­ca z trwa­łej, wzmoc­nio­nej pian­ki zapew­nia­ją­cej odpo­wied­nie popar­cie. Uczu­cie nie­waż­ko­ści, gęstość 30 kg/m3, wyso­kość war­stwa 15 cm.

6. Spodnia war­stwa antypoślizgowa.

7. Ochron­ne pokry­cie zapi­na­ne na zamek błyskawiczny.

8. Wen­ty­la­cyj­na war­stwa 3D.

Wewnętrz­na część pian­ki wyko­na­na w 100% z pian­ki memo­ry (naj­wyż­szej jako­ści nie da się osią­gnąć wyko­rzy­stu­jąc tanie mate­ria­ły). Wie­lu pro­du­cen­tów wyko­rzy­stu­je wypeł­nia­cze tak zwa­ne puste włók­na, któ­re z bie­giem lat nie wypeł­nia­ją swo­jej funk­cji. Dla mar­ki FC jakość stoi na pierw­szym miejscu.
Pod­czas kon­tak­tu z cie­płym cia­łem pian­ka mięk­nie i powo­li wra­ca do pier­wot­ne­go sta­nu w miej­scach gdzie nie ma naci­sku cia­ła, taki stan rze­czy wpły­wa na popra­wę krą­że­nia i zapo­bie­ga powsta­wa­niu odleżyn.
Pian­ka wyko­rzy­sty­wa­na jest w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach medycz­nych. Powo­du­je mniej­szy ucisk na krę­go­słup i sprzy­ja kom­for­to­we­mu wypoczynkowi.