ANATOMIXX MUSIC, poduszka w kształcie rogala

94.90 

SKU: FC84511 Kategoria:

Opis

ANATOMIXX® MUSIC podusz­ka podróż­na z moż­li­wo­ścią pod­łą­cze­nia tele­fo­nu lub table­tu. Moż­li­wość zdję­cia i upra­nia poszew­ki. Zapew­nia pod­par­cie dla krę­go­słu­pa szyj­ne­go pod­czas dłu­giej podró­ży. Wyko­na­ny w 100% z pian­ki memo­ry. Wymia­ry oko­ło 96 x 10 cm. 
Podusz­ka posia­da prze­wód umoż­li­wia­ją­cy pod­łą­cze­nie z tele­fo­nem lub table­tem o dłu­go­ści 110 cm. Możesz słu­chać muzy­ki leżąc na podusz­ce w wygod­nej pozy­cji bez ryzy­ka uszko­dze­nia słuchu.
“100% PIANKI MEMORY BEZ DOMIESZEK !!!…”
ANATOMIXX® memo­ry foam Każ­dy pro­dukt z pian­ką ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da zdej­mo­wa­ną poszew­kę, któ­rą moż­na prać. Poszew­ka posia­da zamek i jest wyko­na­na z mięk­kie­go i przy­jem­ne­go w doty­ku mate­ia­łu baweł­nia­ne­go o struk­tu­rze welu­ru. Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość – do pro­duk­cji uży­to naj­lep­szych mate­ria­łów). Inni pro­du­cen­ci jako wypeł­nia­cza uży­wa­ją zwy­kłe­go włók­na, któ­re po mie­sią­cu już nie speł­nia swo­jej funk­cji. Jeśli cho­dzi o jakość, zawsze wybie­ra­my tyl­ko naj­lep­sze mate­ria­ły!  ANATOMIXX® memo­ry foam Memo­ry foam (pian­ka z pamię­cią kształ­tu) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA na potrze­by lotów kosmicz­nych. Pian­ka ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi  zapa­mię­tać kształt w opar­ciu o masę i tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pian­ka się dopa­so­wu­je).  Pian­ka ANATOMIXX® w momen­cie ogrze­wa­nia przez cia­ło sta­je się bar­dziej mięk­ka, i przez efekt powol­ne­go powro­tu do pier­wot­ne­go kształ­tu zmniej­sza nacisk na odsło­nię­te obsza­ry zapo­bie­ga­jąc nie­przy­jem­nym odci­skom i odle­ży­nom. Pian­ka ANATOMIXX® to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry jest sto­so­wa­ny z powo­dze­niem w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach ana­to­micz­nych. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wyż­sza jakość snu i sie­dze­nia, bez nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia pozy­cji – spo­koj­nie i komfortowo.