ANATOMIXX® podnóżek z pianki memory KOLANA & KOSTKI

94.90 

SKU: FC8446 Kategoria:

Opis

Wewnętrz­na część wyko­na­na w 100% z pian­ki memo­ry ANATOMIXX®.Wymiary: 25 x 20 x 15 cm.
Łago­dzi poran­ny ból ple­ców i zmniej­sza napię­cie wię­za­dła krzyżowego.Wykorzystasz tak­że do pozy­cjo­no­wa­nia nie­ru­cho­me­go pacjenta.
100% PIANKA MEMORY BEZ DODATKÓW !!!
Umiesz­czo­ny mię­dzy kola­na­mi utrzy­mu­je rów­no­wa­gę miednicy,łagodzi nacisk na bio­dra, kola­na, kost­ki i stawy.
ANATOMIXX® memo­ry foam­Każ­dy pro­dukt z serii ANATOMIXX® memo­ry foam posia­da zdej­mo­wa­ny welu­ro­wy pokro­wiec na suwak, któ­ry moż­na prać, z przy­jem­ne­go, mięk­kie­go, gład­kie­go, milut­kie­go, baweł­nia­ne­go welu­ru. Wewnętrz­na część pian­ko­wa wyko­na­na jest ze 100% pian­ki memo­ry ANATOMIXX® (naj­wyż­sza jakość- do pro­duk­cji uży­to naj­lep­szych mate­ria­łów). Inni pro­du­cen­ci jako wypeł­nia­cza uży­wa­ją zwy­kłe­go włók­na, któ­re po mie­sią­cu już nie speł­nia swo­jej funk­cji. Jeśli cho­dzi o jakość, zawsze wybie­ra­my tyl­ko naj­lep­sze mate­ria­ły! ANATOMIXX® memo­ry foam­Me­mo­ry foam (pian­ka z pamię­cią kształ­tu) zosta­ła opra­co­wa­na przez NASA na potrze­by lotów kosmicz­nych. Pian­ka ANATOMIXX® memo­ry foam potra­fi  zapa­mię­tać kształt w opar­ciu o masę i tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pian­ka się dopa­so­wu­je). ANATOMIXX® memo­ry foam w momen­cie ogrze­wa­nia przez cia­ło sta­je się bar­dziej mięk­ka, i przez efekt powol­ne­go powro­tu do pier­wot­ne­go kształ­tu zmniej­sza nacisk na odsło­nię­te obsza­ry zapo­bie­ga­jąc nie­przy­jem­nym odci­skom i odle­ży­nom. ANATOMIXX® memo­ry foam to rewo­lu­cyj­ny mate­riał, któ­ry jest sto­so­wa­ny z powo­dze­niem w naj­lep­szych mate­ra­cach i podusz­kach ana­to­micz­nych. Wpły­wa na popra­wę krą­że­nia krwi. Wyż­sza jakość snu i sie­dze­nia, bez nie­ustan­ne­go zmie­nia­nia pozy­cji – spo­koj­nie i komfortowo.