ANATOMIXX, pianka na materac

507.49 

SKU: FC6656 Kategoria:

Opis

pian­ka ANATOMIXX® 5 cm na mate­rac mate­rac jest wyko­na­ny w 100% z pian­ki ANATOMIXX®. Ma zdej­mo­wa­ne welu­ro­we pokry­cie zamy­ka­ne na zamek bły­ska­wicz­ny, jest mięk­ki i przy­jem­ny w doty­ku dzię­ki mate­ria­łom z jakich został wyko­na­ny. Wymia­ry: dł. 200 cm, sze­ro­kość 80 cm, wyso­kość 5 cm
Naj­waż­niej­sze cechy: • pod­pie­ra krę­go­słup i reagu­je na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła • łago­dzi ból krę­go­słu­pa, bio­der i ramion • 5 cm Pian­ka na mate­rac pod­pie­ra cia­ło i daje uczu­cie sta­nu „nie­waż­ko­ści” • popra­wia krą­że­nie pod­pie­ra, dol­ną część ple­ców, krę­go­słup i nogi • Likwi­du­je napię­cie w dol­nych czę­ściach cia­ła • popra­wi kom­fort snu jeśli mamy sta­ry mate­rac • zmniej­sza reak­cje aler­gicz­ne na roz­to­cza – pokry­cie moż­na zdej­mo­wać i prać
Pole­ca­my: • Jako nakład­ka na kla­sycz­ny mate­rac dla wszyst­kich cenią­cych sobie kom­fort snu. • mate­rac dla tych, któ­rzy zasy­pia­ją na boku lub brzu­chu • Wszy­scy, któ­rzy chcą spać wygod­nie •dla wszyst­kich tych, któ­rzy pre­fe­ru­ją zdro­wy sen Inne zasto­so­wa­nia: • jako dodat­ko­wy materc • na kana­pie, Kana­pie lub sofie Każ­dy pro­dukt ANATOMIXX® ma zdej­mo­wa­ną poszew­kę Podusz­ka ANATOMIXX® jest pokry­ta welu­rem łatwym w zdej­mo­wa­ni dzię­ki zamon­to­wa­niu zam­ka bły­ska­wicz­ne­go, jest mięk­ka, wyko­na­na z baweł­ny i welu­ru. Wewnątrz pian­ka czę­ści znaj­du­je się 100% pian­ki ANATOMIXX® (naj­wyż­szej jako­ści – uwa­ga na nie­dro­gie nie­ory­gi­nal­ne zamien­ni­ki sto­so­wa­ne w podob­nych pro­duk­tach) , Inni pro­du­cen­ci sto­su­ją tanie wypeł­nia­cze zamiast włók­na wyso­kiej jako­ści, takie przed­mio­ty szyb­ciej się zuży­wa­ją i nie speł­nia­ją wyżej wymie­nio­nych funk­cji. Mar­ka FC zawsze wybie­ra tyl­ko naj­lep­sze mate­ria­ły! Naj­więk­sza pian­ka ANATOMIXX® Stro­na głów­na memo­ry foam (pian­ka) zosta­ła opra­co­wa­na w opar­ciu o nor­my NASA. ANATOMIXX® pian­ka „zapa­mię­tu­je“ pozy­cję cia­ła jego wagę (pian­ka dopa­so­wu­je się do cia­ła), reagu­je na na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła czło­wie­ka.
pian­ka ANATOMIXX® gdy tem­pe­ra­tu­ra cia­ła się zwięk­sza pian­ka mięk­nie. Wra­ca sta­nu pier­wot­ne­go” dosko­na­le nada­je się rów­nież przy lecze­nu odle­żyn“. ANATOMIXX® Stro­na głów­na Memo­ry Foam jest rewo­lu­cyj­nym wyna­laz­kiem , któ­ry jest sto­so­wa­ny do naj­lep­szych mate­ra­cy i podu­szek ana­to­micz­nych. Pozy­tyw­nie wpły­wa na krą­że­nie krwi, sen i Sesja zapo­bie­ga cią­głym zmia­nom pozy­cji sen jest bar­dzie komfortowy .