150 szt. artystyczne akwarelowe kredki najwyższej jakości, AQUARELLE

186.79 

SKU: DA27604 Kategoria:

Opis

EKSKLUZYWNY ZESTAW arty­stycz­nych kre­dek akwa­re­lo­wych naj­wyż­szej jako­ści, okrą­głe, nada­ją­ce się do malo­wa­nia na sucho i mokro, 150 odcie­ni, 2 tem­pe­rów­ki, 1 pędze­lek. Zapa­ko­wa­ne w solid­nym kar­to­no­wym pudeł­ku. Śred­ni­ca kred­ki ok. 7 mm, dłu­gość 17, 5 cm. Wymia­ry opa­ko­wa­nia: 48 x 20 cm, gru­bość ok. 4 cm. 

2w1 SUCHEMOKRE malowanie!

CIESZ SIĘ ZABAWĄ & KREATYWNOŚCIĄ!

możesz uży­wać ich jak kla­sycz­ne kred­ki lub roz­my­wać wodą za pomo­cą pędzel­ka, czy ryso­wać na wil­got­nej powierzch­ni albo nama­czać kred­kę bez­po­śred­nio w wodzie.
do pięk­nych rysun­ków akwa­re­lo­wych i nie­sa­mo­wi­tych obrazów

DUŻY WYBÓR KOLORÓW = 150 róż­nych odcieni!PIĘKNIE NASYCONEJASNE BARWY!

Zestaw zawie­ra:

150 róż­nych odcie­ni kredek
2 temperówki
1 pędzel
wszyst­ko zapa­ko­wa­ne w solid­nym kar­to­no­wym pudełku

 

 

możesz uży­wać ich jak kla­sycz­ne kred­ki lub roz­my­wać wodą za pomo­cą pędzel­ka, czy ryso­wać na wil­got­nej powierzch­ni albo nama­czać kred­kę bez­po­śred­nio w wodzie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do per­fek­cyj­ne­go stru­ga­nia kre­dek wyko­rzy­staj nasze tem­pe­rów­ki DA29211, DA32811, DA32812, DA32813.