6 szt. pomysłowe LODOTWORY, kolorowe

18.90 

SKU: DA6699 Kategoria:

Opis

Każ­dy lód moż­na wyj­mo­wać osob­no = poje­dyn­cze for­my na lody są wkła­da­ne­do prak­tycz­ne­go sto­ja­ka, któ­ry znaj­du­je się w zesta­wie. Wyko­na­ne z trwa­łe­go plastiku.
Wymia­ry cał­ko­wi­te lodo­two­ra: 11 x 11 x 12 cm.Wymiary poszcze­gól­nych fore­mek na liza­ki lodo­we: 5,5 x 3 x 9,5 cm (pojem­ność: 6 x ok. 60 ml).