Zmywalny włosołapacz, wałek do czyszczenia

18.90 

SKU: DA21942 Kategoria:

Opis

Nasza wskazówka:Rolkę tą możesz tak­że uży­wać do szu­flad i trud­no dostęp­nych miejsc. Na przy­kład w kuchen­nych szaf­kach zawsze znaj­dą się jakieś papro­chy, któ­re z łatwo­ścią usu­nie wałek.Możesz rów­nież oczy­ścić nim ścia­ny przed malo­wa­niem, potłu­czo­ne szkło na pod­ło­dze, zaku­rzo­ne zasło­ny, wnę­trza samo­cho­dów, sie­dze­nia, plu­szo­we zabaw­ki, a w świę­ta tak­że igły z choinki.
Rol­kę możesz nosić rów­nież w toreb­ce, pew­nie znasz sytu­ację, kie­dy coś się w niej roz­sy­pa­ło i nie chce Ci się z niej wycią­gać wszyst­kich rze­czy. Za pomo­cą wał­ka wszyst­ko szyb­ko wydo­sta­niesz z torebki.