SKROBACZKA do powierzchni szklano-ceramicznych, + zapasowe ostrze GRATIS

29.99 

SKU: DA5646 Kategoria:

Opis

Kra­wędź jest bar­dzo ostra, przy użyt­ko­wa­niu zacho­waj szcze­gól­ną ostrożność.Nie pozwa­laj dzie­ciom obsłu­gi­wać SKROBACZKI. Ostrze nale­ży zawsze zakryć­gór­ną czę­ścią ochron­ną (pocią­gnię­ciem do przo­du) kie­dy nie jest używana.Podczas czysz­cze­nia zawsze postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tasz­kla­no-cera­micz­nej pły­ty grzew­czej. Dłu­gość: 14 cm.