Duża bambusowa szczotka do włosów GoEco®

56.90 

SKU: DA25161 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA SZCZOTKA DO WŁOSÓW GoEco®Wymiary: 8 x 3 x 23 cm, powierzch­nia cze­sa­nia 8 x 11 cm, wyso­kość kol­ców 1,5 cm.

 

Pod­czas cze­sa­nia masu­je skó­rę gło­wy, nie elek­try­zu­je i pozo­sta­wia gład­kie włosy.
Kor­pus i zaokrą­glo­ne koń­ców­ki z bam­bu­sa, są deli­kat­ne dla skó­ry gło­wy i zamo­co­wa­ne w pod­kład­ce z kauczuku.

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.