FROTTE GĄBKA do mycia z odłączanym uchwytem z bambusa GoEco®

33.79 

SKU: DA27071 Kategoria:

Opis

FROTTE GABKA do mycia z odłą­cza­nym uchwy­tem bam­bu­so­wym z przę­dzą juto­wą­dla pew­ne­go chwy­tu. Wymia­ry: gąb­ka ok. 9 x 15 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta ok. 39 cm. .

 

gąb­kę moż­na ścią­gać z uchwy­tu i uży­wać osobno

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.