3 szt. LUFFA naturalna gąbka GoEco®

18.90 

SKU: DA27302 Kategoria:

Opis

3 szt. LUFFA natu­ral­na gąb­ka z pętel­ką do zawie­sze­nia. Do mycia cia­ła, ok. 10 x 7 cm(luffa to natu­ral­ny pro­dukt, nie ma zawsze dokład­nie tego same­go roz­mia­ru, waha się w przybliżeniu…).
Co to jest luffa?Trukwa egip­ska (Luf­fa cylin­dri­ca) to pną­ca rośli­na, dynia. Z jej owo­ców, przy odpo­wied­niej obróbce,powstaje natu­ral­na gąb­ka z solid­ny­mi włók­na­mi. Dzię­ki swo­im zdol­no­ściom zmie­nia się­po namo­cze­niu w mięk­ką i gięt­ką gąb­kę, któ­ra jest świet­na do mycia całe­go ciała.Ma bowiem zna­ko­mi­te dzia­ła­nie peelin­gu­ją­ce, jest odpo­wied­ni nawet dla naj­bar­dziej wraż­li­wej cery(również dzie­ci), a miło­śni­cy natu­ral­nych kosme­ty­ków bar­dzo ją cenią.

100% NATURALNYBIODEGRADOWALNY PRODUKT

 

odpo­wied­nia do mycia całe­go ciała
ma świet­ne efek­ty peelin­gu­ją­ca i jest odpo­wied­nia tak­że dla skó­ry wraż­li­wej (nawet dzie­ci), miło­śni­cy natu­ral­nych kosme­ty­ków bar­dzo ją cenią
po nasiąk­nię­ciu wodą wie­lo­krot­nie zwięk­szy swo­ją obję­tość i zmięknie
cał­ko­wi­cie zastą­pi pla­sti­ko­we i naf­to­we pro­duk­ty do mycia
wytrzy­ma nawet kil­ka mie­się­cy (przy nale­ży­tej pielęgnacji)

Zastą­pie­nie tra­dy­cyj­nych gąbek i myjek ma duże zna­cze­nie dla domu i środowiska.

 

DLACZEGO GĄBKI Z LUFFYODPOWIEDNIM WYBOREM?

są 100% kom­po­sto­wal­ne w natu­rze (gdy się zuży­ją możesz wyrzu­cić je na kom­post- roz­ło­żą się!)
czy­sto natu­ral­ne= na ich pro­duk­cję / upra­wę nie spa­dła ani kro­pla ropy
nie zawie­ra­ją więc ropy, barw­ni­ków ani kleju

 

Sto­so­wa­nie i kon­ser­wa­cja luffy:
Luff­fa gąb­ka jest pro­duk­tem cał­ko­wi­cie natu­ral­nym i może zawie­rać praw­dzi­we nasiona,które pozo­sta­ły wewnątrz pod­czas susze­nia. Prze­płu­ka­niem luf­fy łatwo je usuniesz.
Użycie:

namocz luf­fę pod prysz­ni­cem lub w wan­nie – im cie­plej­sza woda, tym szyb­ciej luf­fa zmięknie
nałóż na gąb­kę mydło lub żel pod prysznic
masuj cia­ło deli­kat­ny­mi rucha­mi okrężnymi
możesz spłu­kać cia­ło chłod­ną wodą- zim­na woda spo­wo­du­je zamy­ka­nie porów skó­ry, cał­ko­wi­cie odświe­ży i pobudzi.

Kon­ser­wa­cja:

prze­płu­kaj luf­fę po każ­dym uży­ciu w gorą­cej, czy­stej wodzie
mię­dzy sto­so­wa­niem dobrze wysusz luf­fę w odpo­wied­nim miejscu
w łazien­kach czę­sto utrzy­mu­je się wil­goć, dla­te­go posta­raj się wybrać inne miej­sce do suszenia
raz na jakiś czas wypierz w gorą­cej wodzie, usu­niesz tym wszel­kie bak­te­rie, któ­re mogły się w niej osadzić.