Zestaw 3 plastikowych desek do krojenia z antypoślizgiem

75.90 

SKU: DA38661 Kategoria:

Opis

Zestaw 3 pla­sti­ko­wych desek do kro­je­nia w róż­nych roz­mia­rach to prak­tycz­ny i funk­cjo­nal­ny pro­dukt, któ­ry uła­twia przy­go­to­wy­wa­nie posił­ków, dba o higie­nę oraz zapew­nia bez­pie­czeń­stwo w kuch­ni. Jest to nie­zbęd­ne narzę­dzie dla każ­de­go miło­śni­ka gotowania.