2w1 DWUSTRONNA SZCZOTKA MASUJĄCA do mycia z bambusowym uchwytem GoEco®

46.90 

SKU: DA27073 Kategoria:

Opis

2w1 DWUSTRONNA SZCZOTKA MASUJĄCA do mycia z deli­kat­nym wło­sie­mi koń­ców­ka­mi masu­ją­cy­mi, bam­bu­so­wy uchwyt z przę­dzą juto­wą dla pew­ne­go chwytu.
Wymia­ry: szczot­ka ok. 6 x 11 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 42 cm. 

 

DELIKATNE WŁOSIE do łagod­ne­go mycia, pozba­wi skó­rę zanieczyszczeń
KOŃCÓWKI MASUJĄCE do deli­kat­ne­go masa­żu, popra­wią ukrwie­nie skó­ry i wyma­su­ją mię­śnie, odpo­wied­nie też na cellulit

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.