MASECZKA OCHRONNA, z delikatnego matriału neopren

6.09 

SKU: FC26411 Kategoria:

Opis

Masecz­ka na twarz z deli­kat­ne­go mate­ria­łu neo­pren, ela­stycz­ne zauszniki,które dopa­su­ją się do każ­de­go. Moż­na prać aż do 100 °C. Bar­dzo ela­stycz­ny materiał,rozłożonana o dłu­go­ści ok. 30 cm, wyso­kość ok. 13 cm.

CHROŃ SIĘOKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA LUB GRYPY, OSŁONI TEŻ PRZED KURZEMSMOGIEMPOWIETRZU!

 

wyko­rzy­stasz ją w okre­sie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i gry­py, w trans­por­cie publicz­nym, w pocze­kal­niach albo w biurze
osło­ni też przed drob­nym pyłem w powie­trzu, w salo­nach kosme­tycz­nych itd…
odpo­wied­nia rów­nież dla cho­rych, któ­rzy muszą chro­nić się przed infekcją.

 

Eko­lo­gia

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRANIA = ponow­ne­go użytku!
moż­na prać aż do 100 °C.

Uprze­dza­my klien­tów, że ze wzglę­dów higie­nicz­nych tego pro­duk­tu nie moż­na zwró­cić w ramach naszej gwa­ran­cji satys­fak­cji. Pro­dukt ten ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie pod­le­ga więc 14-dnio­we­mu ter­mi­no­wi odstą­pie­nia od umo­wy kup­na. Dzię­ku­je­my za zrozumienie.