Ubijak motylkowy

30.81 

SKU: EL9990 Kategoria:

Opis

Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix 2 SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix 2 nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix 2.