Silikonowy uchwyt do aluminiowej obudowy do COMBIVAR®

8.05 

SKU: EL79798 Kategoria:

Opis

Uchwyt ten słu­ży do wycią­ga­nia wewnętrz­nej alu­mi­nio­wej osło­ny po wewnętrz­nej spodniej stro­nie­po­kry­wy COMBIVARU. Waż­ne jest, aby był pra­wi­dło­wo zamon­to­wa­ny! Dłuż­sza część (za któ­rą go chwytasz)musi po wło­że­niu (do pokry­wy) zmie­rzać DO WNĘTRZA urzą­dze­nia (w dół w kie­run­ku zie­lo­ne­go pojemnika).UPEWNIJ SIĘ, że alu­mi­nio­wy DYSK jest dokład­nie osa­dzo­ny MIĘDZY DWOMA pier­ście­nia­mi (po środ­ku obu krąż­ków­jest wpust / rowek). Ostroż­nie wepchnij uchwyt do otwo­ru w alu­mi­nio­wej obu­do­wie, tak aby jeden pier­ścień­zna­lazł się na zewnątrz osło­ny, a dru­gi tuż pod nią. Dokład­nie w szcze­li­nie mię­dzy dwo­ma pierścieniami!Wtedy wewnętrz­na osło­na będzie dzia­łać tak, jak powin­na i sili­ko­no­wy uchwyt nie będzie Ci wypadał.