Miarka

15.37 

SKU: EL7612 Kategoria:

Opis

Jest wyko­na­na z żaro­od­por­ne­go utwar­dzo­ne­go mate­ria­łu i wypo­sa­żo­na w mili­li­tro­wą skalę,przy czym każ­dy znak odpo­wia­da obję­to­ści 25 ml.
Cał­ko­wi­ta obję­tość miar­ki wyno­si 100 ml. Miar­ka umiesz­czo­na w pokry­wie ma w sumie trzy pozycje,a lek­ko obra­ca­jąc poja­wi się blo­ka­da, któ­rą zabez­pie­cza się miar­kę przed poluzowaniem.
Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi VarMix.