4D wymienna głowica maszynki do golenia

38.13 

SKU: EL94072 Kategoria:

Opis

Zda­je Ci się, że gole­nie jest sła­bej jako­ści i dotkli­we? Jak­by ostrza cią­gnę­ły Cię za brodę?Czas wymie­nić gło­wi­cę golą­cą, aby zacho­wać 100% wydaj­ność gole­nia i kom­for­tu z użyt­ko­wa­nia ostrzy.Optymalny czas na wymia­nę gło­wi­cy wyno­si 18 miesięcy.W tym okre­sie maszyn­ka do gole­nia obe­tnie oko­ło 6 000 000 włosów.Właśnie z powo­du tak wyma­ga­ją­ce­go dzia­ła­nia i poczci­wej pra­cy, gło­wi­cę trze­ba wymienić.Zapewnisz tym pre­cy­zyj­ne dzia­ła­nie i wygod­ne gole­nie przez cały czas.To zale­ży od tego, jak twar­dy masz zarost. Jak czę­sto golisz się gład­ko i jak dbasz o urządzenie.Jeśli będziesz dbać o urzą­dze­nie zgod­nie z opi­sem w instruk­cji, to gło­wi­ca z pew­no­ścią dłu­go wytrzyma.Ale kie­dy się zuży­je to już wiesz, że nie musisz kupo­wać nowej maszyn­ki, wystar­czy kupić jedy­nie­no­wą gło­wi­cę golą­cą. Zaosz­czę­dzisz przez to pie­nią­dze i przy­czy­nisz się do ochro­ny środowiska.To dla­te­go, że pod­da­jesz recy­klin­go­wi tyl­ko gło­wi­cę, a nie całą golarkę.Życzymy, aby maszyn­ka słu­ży­ła Ci dłu­go i niezawodnie.