Osłona bezpieczeństwa noża

37.90 

SKU: EL7609 Kategoria:

Opis

Osło­na noża jest inte­gral­ną czę­ścią ubi­ja­ka motylkowego,bez któ­re­go nie moż­na przy­mo­co­wać tego osprzę­tu do noży.
Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi VarMix.