Ubijak motylkowy

30.81 

SKU: EL7608 Kategoria:

Opis

Ubi­jak moż­na wło­żyć tyl­ko do naczy­nia TYLKO z osło­ną noża (osło­nę noża moż­na zamó­wić osobno,kod prod. EL7609). Nie zakła­daj go bez osło­ny noża, ponie­waż może zostać uszkodzony.
Pod­czas goto­wa­nia ubi­jak motyl­ko­wy moż­na wyko­rzy­stać na przy­kład do przy­go­to­wa­nia budy­niu lub kaszy manny.Ubijak swo­im kształ­tem umoż­li­wia sta­łe oraz regu­lar­ne mie­sza­nie skład­ni­ków i przez to zapo­bie­ga przypalaniu.
Pod­czas goto­wa­nia lub ubi­ja­nia z motyl­kiem moż­na uży­wać mak­sy­mal­nie pręd­ko­ści nr 5!
Ten osprzęt może być uży­wa­ny tyl­ko jako część wie­lo­funk­cyj­ne­go urzą­dze­nia Var­Mix SYSTEMAT.Stosowanie z innym sprzę­tem lub w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w instruk­cji obsłu­gi Var­Mix nie jest możliwe.Nie uży­waj (!) tego wypo­sa­że­nia do innych celów lub w spo­sób innych niż okre­ślo­no w instruk­cji obsłu­gi VarMix.