Zbiornik na skondensowaną parę do COMBIVAR®

9.90 

SKU: EL79797 Kategoria:

Opis

Słu­ży do zbie­ra­nia kon­den­sa­tu (wody), któ­ry kapie z tyłu urzą­dze­nia przy otwar­ciu pokry­wy combivaru.Regularnie spraw­dzaj ten pojem­nik i wylej zebra­ny kon­den­sat do zle­wu. Utrzy­muj w czystości.Wymiary: wyso­kość 6,3 cm, sze­ro­kość 6 cm, głę­bo­kość 2 cm.Nasza wska­zów­ka: Pod­czas mani­pu­la­cji z pojem­ni­kiem odwróć urzą­dze­nie, tak aby mieć kon­tro­lę­nad wyj­mo­wa­niem i ponow­nym wkła­da­niem pojem­ni­ka. Nie siłuj się z naczy­niem i obchodź się z nim ostrożnie.Wykonane jest z cał­ko­wi­cie prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ku (aby dobrze było widzieć ile wody jest wewnątrz).To jego zale­ta. Wadą jest, że to w peł­ni prze­zro­czy­ste two­rzy­wo sztucz­ne jest bar­dziej kru­chei przy nie­ostroż­nym obcho­dze­niu się (pod­wa­ża­nie, wyma­chi­wa­nie, wstrzą­sa­nie, uży­cie siły) może zostać uszkodzone.