6 szt. pojemników na jogurt do COMBIVARU®1 i COMBIVARU® EASY

22.68 

SKU: EL79795 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ne uchwy­ty na okrą­głej pod­staw­ce umoż­li­wia­ją łatwą manipulację.Maks. obję­tość poje­dyn­czych kubecz­ków to 200 ml. Każ­dy pojem­nik ma prze­zro­czy­stą pokrywkę.
Domo­wy jogurt jest naj­lep­szym, jaki kie­dy­kol­wiek jadłeś. Koniecz­nie spróbuj.