Uszczelka O‑RING do COMBIVAR®

4.46 

SKU: EL79793 Kategoria:

Opis

Regu­lar­nie spraw­dzaj czy uszczel­ka jest pra­wi­dło­wo osa­dzo­na (patrz zdję­cia). Pod­czas i po myciuw­nę­trza pokry­wy zawsze upew­nij się, że sili­ko­no­wa uszczel­ka jest na swo­im miej­scu i we wła­ści­wej pozy­cji (zob. zdjęcie).Tylko wte­dy czer­wo­ny zawór pły­wa­ko­wy będzie dzia­łał popraw­nie, a com­bi­var będzie per­fek­cyj­nie goto­wać pod ciśnieniem.Pływakowy czer­wo­ny zawór zamy­ka całe naczy­nie pod ciśnie­niem, a ta sili­ko­no­wa uszczel­ka mu w tym pomaga.Bez tego uszczel­nie­nia nie moż­na korzy­stać z pro­gra­mów ciśnieniowych.