Duża uszczelka do COMBIVAR®

22.68 

SKU: EL79792 Kategoria:

Opis

Słu­ży do peł­ne­go uszczel­nie­nia ciśnie­nio­we­go com­bi­va­ru. Pro­szę regu­lar­nie spraw­dzać jej stan.Jeśli na tej uszczel­ce wystę­pu­ją pęk­nię­cia lub inne defor­ma­cje, to nale­ży ją wymie­nić na nową.Jedynie per­fek­cyj­ne uszczel­nie­nie jest gwa­ran­cją dosko­na­łych funk­cji ciśnie­nio­wych COMBIVARU.Wymiary: śred­ni­ca zewnętrz­na 24 cm.