Naczynie COMBIVAR, wewnętrzne do gotowania 6 litrów

151.86 

SKU: EL79791 Kategoria:

Opis

Kil­ka wska­zó­wek dla dłu­go­trwa­łej satys­fak­cji z cera­micz­nej powło­ki nieprzywierającej.1) Nie myj pojem­ni­ka w zmy­war­ce. Wystar­czy tyl­ko kro­pla pły­nu i zwy­kła gąb­ka do mycia naczyń.2) Nie uży­waj zmy­wa­ków, pia­sku ani mlecz­ka do naczyń. Mogło­by to zary­so­wać i uszko­dzić powierzchnię.3) Sto­suj tyl­ko pla­sti­ko­we lub drew­nia­ne przy­bo­ry kuchen­ne (meta­lo­we łopat­ki, szpa­tuł­ki itd… mogły­by zary­so­wać powierzchnię!)
4) NIGDY NIE WLEWAJ ZIMNEJ WODY DO ROZPALONEGO, GORĄCEGO NACZYNIA !!! Szok ter­micz­ny może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie powło­ki cera­micz­nej i póź­niej­sze jej złusz­cza­nie. To uszko­dze­nie nie będzie uzna­wa­ne w ramach gwa­ran­cji. DO PODLEWANIA gorą­ce­go poży­wie­nia uży­waj gorą­cej wody z czaj­ni­ka. Będzie to łagod­ne dla cera­micz­nej powierzch­ni i jed­no­cze­śnie skró­ci czas goto­wa­nia posiłku.Jako przy­kład pre­zen­tu­je­my gulasz: Cebu­lę pod­smaż w 170 stop­ni Cel­sju­sza (pojem­nik jest wte­dy roz­pa­lo­ny do 170 st. C), póź­niej dodaj mię­so i pozo­sta­łe skład­ni­ki. Następ­nie pod­lej GORĄCĄ WODĄ (z czaj­ni­ka), aby unik­nąć szo­ku ter­micz­ne­go i w kon­se­kwen­cji uszko­dze­nia powierzchni…Nawet jeśli naczy­nie jest puste, ALE GORĄCE i chcesz go umyć, naj­pierw pozwól mu OSTYGNĄĆ.
UWAGA (!!!) NIGDY NIE CHŁODZIĆ wrzą­ce­go lub gorą­ce­go naczy­nia COMBIVAR SZOKIEM pod bie­żą­cą zim­ną wodą !!! Moż­na to robić tyl­ko w przy­pad­ku naczyń żeliw­nych bez powierzch­ni nie­przy­wie­ra­ją­cej – nigdy u tych z powierzch­nią nieprzywierającą!Powyższe zale­ce­nia doty­czą wszyst­kich cera­micz­nych powłok nie­przy­wie­ra­ją­cych na świe­cie. Wydłu­żysz tak ich żywot­ność, a powierzch­nie nie­przy­wie­ra­ją­ce będą Ci słu­żyć dłu­go i niezawodnie.
Zmia­na kolo­ru powierzch­ni jest naturalna:Pod wpły­wem tłusz­czu i wyż­szych tem­pe­ra­tur docho­dzi do barw­nych zmian wszyst­kich powłok nie­przy­wie­ra­ją­cych. Jasno­zie­lo­na powierzch­nia zmie­ni kolor na ciem­niej­szy odcień.